Serie 400

 

Sơn phủ 2 thành phần Polyurethan

 ,Không dung môi - pha với nước

 

Chất cứng 400

Sử dụng với các loại sơn 2 thành phần-Finish 431, 434, 435 và 436

Cũng như sơn lót 411

Tỷ lệ pha trộn: 10:1 với 431, 434 und 411

                                    5:1 với 435

                                    4:1 với 436

Khối lượng tịnh: 1 kg hoặc 2 kg

*) Xin lưu ý tất cả các số liệu sử dụng được đưa ra là giá trị tương đối. Điều này có thể bị thay đổi phụ thuộc vào chất lượng bề mặt, số liệu chính xác sẽ được xác định thông qua lần sơn thử nghiệm.